Pettersen Vestbakke & Co DA

Priser og vilkår

Her finner du opplysninger om priser for advokattjenester, og hvilke muligheter du har for å få dekket kostnadene av det offentlige (fri rettshjelp) eller forsikringsselskap. Du vil også finne opplysninger om oppdragsvilkår og personvern.

Våre priser

Kostnaden forbundet med oppdraget vil i første rekke avhenge av medgått tid, oppdragets art og vanskelighetsgrad. Timeprisen for det enkelte oppdrag skal avtales og angis i den oppdragsbekreftelse som klienten får ved oppstart av oppdraget.

Pr. 01.01.2018 beregner vi følgende veiledende timesatser:
For private/forbruker: Kr. 1.200 – 1.600 eks. mva.
For næringsdrivende: Kr. 1.600 – 2.000 eks. mva.

Inklusive merverdiavgift utgjør ovennevnte timesatser NOK 1.500 – 2.000 for private/forbruker, og NOK 2.000 -2.500 for næringsdrivende.

Utlegg blir belastet særskilt.

Fri rettshjelp

Det er i enkelte saker mulig å få dekket hele eller deler av advokatutgiften av det offentlige. 

I noen saker vil du har rett til fri rettshjelp uavhengig av din egen økonomi. Dette gjelder for eksempel i visse saker etter barnevernloven og utlendingsloven, dersom du er fornærmet i alvorlig voldssak og skal vurdere anmeldelse, eller kreve erstatning av gjerningsperson.

I andre saker er retten til fri rettshjelp avhengig av din økonomi. Vilkåret er at du har en brutto årsinntekt under kr. 246.000,- og netto likningsformue under kr. 100.000,-. Det påløper en egenandel som tilsvarer salærsatsen ved fri rettshjelp, per tiden kr. 1.040,-. I saker for domstolen vil egenandelen utgjøre 25% av utgiftene, men maksimalt åtte ganger salærsatsen, dvs. kr. 8.320,-. Hvis du har en årlig bruttoinntekt under 100 000 kroner, skal du ikke betale egenandel.
Saker som kan gi rett til slik rettshjelp er for eksempel økonomisk oppgjør etter separasjon/skilsmisse eller samboeroppgjør, erstatning for personskade, søknad om voldsoffererstatning, saker om oppsigelse/avskjed i arbeidsforhold og oppsigelse som leietaker i husleieforhold. 

Når du kontakter advokat, vil det alltid bli vurdert om du kan ha rett til fri rettshjelp. 

Forsikringsdekning

De fleste forsikringsordninger har en egen polise som dekker utgifter til advokat. Det kan være din egen hus- eller innboforsikring, reiseforsikring, eventuelt kjøretøysforsikring. Du kan også være forsikret gjennom ditt arbeid. Polisen vil normalt være begrenset til å gjelde enkelte sakstyper og som regel forutsette at det dreier seg om en tvist. Det betales egenandel som er fastsatt i den enkelte forsikringsavtale. 

Det vil alltid være en fordel om du har med deg opplysninger om din forsikring når du kontakter advokat første gang. Da vil det enkelt kunne undersøkes om du har rett til dekning av advokatutgifter. 

Personvernerklæring og oppdragsbekreftelse

Vi som advokater er underlagt regler som skal sikre at du som klient får de opplysningene du skal ha om oppdraget hos oss. Vi er opptatt av at du som klient skal føle deg trygg på at opplysninger om deg og din sak behandles og oppbevares korrekt. 

I hver sak skal det utarbeides en oppdragsbekreftelse. Denne har regler og retningslinjer for oppdraget vi utfører, og sier noe om hva du kan forvente av oss og hva vi forventer av deg. Ved oppstart av oppdraget vil du få denne tilsendt sammen med en konkret oppdragsbekreftelse som angir rammen for oppdraget og hva dette nærmere bestemt går ut på.

Videre har vi utarbeidet en personvernerklæring
. Denne gir viktig informasjon om vår håndtering av opplysninger om deg.Scroll down